Betalingsvoorwaarden

1.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders vermeld in de offerte/ aanbieding/ overeenkomst.

1.2 Opdrachtgever is verplicht:

 • 100 % van de overeengekomen zaalhuur bij het definitief maken van de reservering
  en/of het sluiten van de overeenkomst te betalen;
 • 25% van de overeengekomen opdrachtsom exclusief zaalhuur als aanbetaling bij de
  totstandkoming van de overeenkomst te betalen;
 • 90 % van de overeengekomen opdrachtsom exclusief zaalhuur dient opdrachtgever
  uiterlijk 14 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te hebben aanbetaald;
 • Eventuele meer- of minderkosten worden door opdrachtnemer aansluitend aan de
  uitvoering van de overeenkomst als eindafrekening gefactureerd onder verrekening
  van voornoemde aanbetalingen;
 • Voor elk van de betaalmomenten stuurt opdrachtnemer tijdig een factuur aan
  opdrachtgever;

1.3 De eindafrekening voorziet in een nauwkeurige specificatie van de verleende diensten
en van een specificatie op nacalculatie te factureren diensten alsmede een specificatie van
de B.T.W.

1.4 De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling
op te schorten dan wel te verrekenen.

1.5 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt
dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede
buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.

1.6 Opdrachtgevers vanuit het buitenland zijn gehouden aan de door de Nederlandse fiscus
verstrekte richtlijnen met betrekking tot betaling van B.T.W.

Bovenstaande betalingsvoorwaarde zijn onderdeel van de algemene voorwaarde van de Dutch Venue Association. De opdrachtnemer is hier coulanter in naar zijn klanten en houdt de volgende betalingsvoorwaarden aan: 
 • 3 weken voor aanvang van het evenement is 70% van offerteprijs overgemaakt op de rekening van de opdrachtnemer;
 • De opdrachtnemer stuurt u een voorschotnota;
 • Het overige bedrag is 14 dagen na de verstuurdatum van de factuur overgemaakt op rekening van de opdrachtnemer.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.